کورته چیروکی هه ورامی

داستان های کوتاه جمال جباری(هورامی)وبعضی از اشعار او

په رسه و سه ره وه شی ویم ئاراسته و ملله توو کوردی مه که روونه و ه: به بونه و مه رگوو که له شاعیروو گه له که یمان ماموسا شیرکو بیکه س و روشنویر ونوسه ری به ریزی ماموسا فه له که دین کا که یی روحشان شاد

داخم چننه سالیش په نه بشو تا ئه ده یوه بتاوو پیسه رولانیوه بنیو دامانه و نیشتمانی.....

+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم مرداد 1392ساعت 16:15  توسط جمال جباری  | 

دره خته کی سه روو په یوه مه مران

دره خته کی سه روو په یوه مه مران-دره خته کی سه روو په یوه مه مدرانیره-دره خته کی سه روو په یوه مه وسانی....یه واش برا....هویییییی....خو شانه ت مه ردان،بزانه له یوه مه که رو وه...وه ح....

وه نه م شیویاوه،ئیسه هه م مه شیو بژمارووشانو..هه م جه ئاخرو په ی ئه ووه لی،ئیسه که وتیوه ئه و ده سوو جاده یوه

دره خته کی  سه روو په یوه....ئانه چیشمه ن ده ی دره خت که ی په یش هه نیٌ،دانیوه ش هه ن؟ده ی پالاکیش کونی،ده ی دره خت چه نی مه تاوو بلو رانه؟چارووه بابه م په ی ئاخرده فحه ی سه روو شانه یشو وه زنانیشه ره و واتش:ئیتر گه وره بیینی،تر هیچ دره ختیوه نه لوان رانه و چه م دوورو نه که وته ن.

بیه بیه ئاکابرایه چه نی مه لو رانه،خو باله کی شانه و کورا که یش بیخه نه به ر ئورده،ماچی وه روو ده موو ویش نمه وینو،وه للا ویم لا نه ده و  چه نه ش ملوو مه هه کم مه ماروو هیچ سه روو قننم مه که رووه،راکیچ ته نگه لانه و به رشیه یم نیه ن،کوره به زه یت به یوه کوره که یته ره ،با ئاسیبیات نه خته ی زل بیبیا ئا وه خته کیشت که ردیبیا شو نه و ویته ره ،پیسه ئیت خه ریکه ن نمیاوو ئاخروو راکی شانه ش بیخه نه به ر مه ورو ...دریژه ش هه ن....

+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم اسفند 1391ساعت 18:37  توسط جمال جباری  | 

 انگار وقتي برف مي بارد.يكي مي خواهد بامن حرف بزند،

نمي دانم شايد باران باشد كه......

.

.

.

برف ها راازروي شانه هايم باتكاني سخت بر زمين ميريزم.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم آذر 1390ساعت 4:26  توسط جمال جباری  | 

قدرت نوشتن

زندگی هرادمی خیلی محدوداست فقط بایک جنسیت‘ یک خانواده ویک کشورمتولد    می شود.

نمی تواندزمان یا مکانی را که در آن زندگی میکند انتخاب کند،نژادوطبقه ی اجتماعی را خود انتخاب نمی کند،نه سلامتی اش ‘نه چهره اش ونه قدش و....                                                           

درمقابل این همه محدودیت ازبچگی نوشتن رابه عنوان یک سلطه درنظرداشتم به عنوان مثال می توانم ازنقطه نظرسگی که هرگزنبودم ونیستم بنویسم یامردی یازنیکه نیستم.                      

خواندن ونوشتن درواقع سلطه ای است برمرزهای تاریخی‘ سنی‘ جنسیتی وسرگذشت‘ادبیات نه فقط به دردشناخت انچه متفاوت است می خوردبلکه برای عقب وجلورفتن درزمان‘ برای گریختن ازجنسیت‘ خودیامکان کارایی دارد.                                                                        

گاهی ادبیات شاهدی ازمشکلات‘ درگیری ودرام های واقعی است وقتی شروع به نوشتن کردم به خاطر جنبشی بودکه نمی توانستم انرا مهارکنم مثل اینکه به خودم می گفتم که بایدخودم را کشف کنم .موقع نوشتن مثلا می بینم که دردرون خودم یک من دیگر هم هست که شاید هیچ وقت نخواهم بود برای همین ازطریق شخصیت داستان هایم خودم راخلق میکنم ان چیزی که هیچ وقت نخواهم بودازطریق شخصیت های داستان هایم یادمی گیرم که خودم رابدون ترس و بیرحمی ببینم وسعی کنم خودم راهمانطور که هستم بپذیرم.

+ نوشته شده در  پنجشنبه چهارم تیر 1388ساعت 0:23  توسط جمال جباری  | 

«کیسه لی»

******************

 

چ شیتانه و  گیلانه  ویش  مه کیشو     ئی لاوه ،

بدیه ئا چه مه حیز.....،مه غزم لوا،

که شکه ی هیچ ماشینیوه  بوقش  نه ویبیا،

سه ره م گیجه ن،چننه دلم هوله ن

ده ی ئه م  چه نی په نه ش واچوو  وه شم نمه ی وه نه ش ،

شیشی ماشینه که یچ  ده سگیره ش  نیه ن   نه خته ی  کیشووش واری،    وه خته ن خه فی بوو .

 

ئا ی چننه  خوه م  مه ی  پی  دووکاندارانه و   وه رمانیوه  مه ویناشان  په یمان،

بدیه ئا  پالا  وره شه یه   چه نی  مه دیو و  مه خوو وه، ئیسه  له و  ویشو  ماچو  ئوخه یچ   زه ماننه،

به ش  ئینه خودان  بانی  موشته ریی  ویم،  دماوه زورئیشان مه وانیو...

ئی عه تره  چننه  بوگه نه ن   یوی   مه ته رسنو ،  موزومو  یادوو  ئا رویه  پیره ژه نه  هامساکیمان  مه ردیبیو  دمه و     چننه روی زاناشان په نه ش ، په ی  ئینه یه  زوروکیشوو  مللاکه  ناره حه تی  نه وان ئی عه تره شانه  وه نه  پاشه یبی.

بدیه ئی دیوارانه چه نی   زورشان  ئورده ن  په ی  یه کترینیو    یه کترینی لا مه دان تا بیان ته ماشاو زه ماننی که ران.

ده مم  چننه  وشک   بیه ن، زوانم ماسانه نه ده مم،

ئننه  گه وره  بیه ن  ئیسه  لی   لووتیمه نه  مه دو   به ر....

 

پچی ئه دا گه وریم واچی  :کیسه لی ژه نیوه بیینه  کفریش  که ردینیو   پیسی  زوروکه یش   به نانه   سه ریینه              خود ه یچ که ردینه ش کیسه لی ،

 

داخم کریو  ئیسه  ئه م  بوو  به کیسه لی ؟ ده ی نانه کونه ؟ زورو کون ؟خودا ......

خاس ته ر  گاهه ز  بیبیان ، کی  تاوی  په ی  هه میشه ی   ئا توه نه  قورسی  گیرو کولیوه،

 چننه  گیله نان  خو ئه منیچ   په ی  ویم  کیسه لیوه ته مامه نان ، ئا ی  ئی شاره  چننه  کیسه لیش فرینی .

تر نمه گره وو...

بدیه چ  دووکه لیوه شان وسه ن  را..

کوره ده سیم وه رده یدی ،

گوره شوار ماچان حه تمه ن  پیسه نه  ،داخم ئه نکیلوو مه نکیلیچ  پیه ی بان ؟

ئی گرد چراویشانه پی نیمه رونه په ی چیشی مه وان ؟

گه ره کشانه ن ئه م وه روو ده میم بینوو یا ویشان؟ که شکه ی دیبیاشان.

 

چ  دووکه لیوه شان  وسه ن  را  ،

دووکه لیوه تان  په ی  راسوو که روو  ،چه می دنیه ی کوری بان  .

 

                                                                              82  **************************

+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم آذر 1387ساعت 15:54  توسط جمال جباری  | 

يو ته ر...

يو ته ر...

ئانه پچی به ینیوه ن کتیویوه تازه چاپ نمه کریو،پچی یو نیه ن قسیوه تازیش په نه بو؟یانی ته مام؟

یانی نووسه ره کی گرد چیوشان وات؟

یانی هیچ په ی واته ی نه مه نه ن؟

یانی ده رده کی خه لکی گرد واچیه یو گرد ده رمانی کریه ی؟

ئه ی پچی یو نامه چه من پرسیاریوه که رو ده رده ت چیشه نه....

نه نه ،ئه م یادم نمه ی...واچی ئه م ئی به ینه وه رمه نه بیی بوو؟مانگیوه،سالیوه ... نه نه نمه پوریو ئه م ئنه یچه که م هوش بییبو.

داخم که س مه زانو قه وره و دوکتر مو سه دقی نا چکو؟داخم که س پی تازه ییه جه باره و گاندی چیویوه ش تازه ش چاپ که رده بو؟

فره دلم ته نگه ن په ی عه ینه که کانش؛داخم یاوه یبان لو کی؟که شکه ی ئیسه بییبیان نه خته ی که ردیبیانیم چه موو دیه یبیان پی خه لکوو چه موو دو لیمانه ره،داخم چیش بینوو؟به  زه ننه م پا عه ینه کانه نمه تاوی یه ک نه فه ری بیزینو11!

به ینیوه ن هیچ خه وه ریوه جه مارکزی نیه ن.داخم سه ره تانه که ش یاوا کو؟

واچی گییرووگرفته کی ئادیشانیچ چه نی دیکتاتوره کانشان ته مامی بییبان؟

ئه ی وه شله یشان په نه...

تر ئیسه متمانه م په یدا که رد ئه م زوو تا ئیسه نان وه رمه نه.وه یلا ئی گرد شاعروو نووسه ری چه نی بیی قه تره ی ئاویو لوه ی زه مینه ره...

ئه لبه ت ئیسه هه ر یوشان لی ته لاریوه نه خه ریکینی که یفوو دنیه ی مه که ران

نه نه تر هیچ نه مه نه ن په ی واته ی.

ئه ر خیالوو شیعریوه بدو که له یشان چیش؟ئه لبه ت زوو هوقش مه که ران لی ده سمالیوه و مه وزاش لی ئا کووجیی...

وه ختشه ن ئارو تر بزیوره،

بدیه به ره که  چ که کله مووشانیوه گرته ن،که رگیوه چو دیموو به ره که یوه هیلیش

 نه که ردیبان؟یادمه نه بو وه خته ی لوانی به ر پا نه نیو  پوره شانه ره،

گاهه ز که رگه کی کره که وته و .نشته سه روو هیله کانشوو...هیله کی هور ...

ئوهو هه م شیت بازیه کیم ده س په نه که ردیوه...

به ره که یچ نمه کریووه،چودیم نه گرته بوشان گه چوو سارووج؟پسه به ره و یانه و تیفووسیه کان...

بدیه خه لکی چه نی مه ره مو،ماچی لیانه مروچه نوو ئاویشان گرته نه نه،دیاره ن گرد په له شانه ن،تو واچی؟نووسه ریوه گه وره یا شاعریوه پایه به رز ئامه بو په ی شاره که یمانوو قهر ار بو په ی مه ردمی قسی که رو؟

ئاخ خوداگیان به ش نووسه ریوه جه ولاتوو ئامریکای لاتینی بو،ئاخر ئه م عاشقوو داستانه کانشانه نان،گابریل،وارگاس یوسا،ساراماگو...

ئاغا...خانم...بی زه حمه ت کی؟...پرسیاریوه م...

واچی ئننه دیر هورزه یبوو زوانه که یچشان واریابو؟بو دیاروو ئی به دبه ختیه،داخم به چ زوانیوه قسی مه که ران؟نه کوره ئانه روزنامه کی،تابلوکی...گرد زوانه که و ویمانه ن،ئه ی پچی که س قسی ئه منش حالیه نمه وو؟با چی پیاپیره یه په رسوو،ئاخر ئاد نمه تاوو تن بلو رانه.

ئه ری بابه گیان کی قه راره ن به ی په ی شاره که یمان؟چکو قسی مه که رو په یمان؟تووخودا واچه دیقم که رد.مارکز یا ساراماگو؟ کامشان...

ماچی که روو لال بی!نه کوره قسیوه ش که رده،((ئینه یو ته ر زیاد بی په نه شان))

به کی ؟به چیشی؟تو واچی ئه ژناسه یبووش؟واچی داستانه کی ئه منش وه نیبانیوه؟ده ی چکو؟ئه م واتم88888 :ریوه ی مه ی ئی مه ردمه قه یروو ئه م مه زانان.                گاهه ز ئی قاله بونه و ئه منو...

تو واچی ئی پیا کو ره یچه بژناسوم؟!وه خته ن وه شییوه نه بالی گیروونو

-مامو گیان ئینه چیش قومیان؟کی قه ر اره ن به ی؟ئی مه ردمه پچی پیسه حه وه سیه ینیو ره مه ی مه ره مان؟

_چیش ماچی روله؟کی به یو کی بلو؟ماچی تو هیچت نه ژنه ویه ن،ماچان قه راره ن برنج گران بو،ئانه نه خه لکی مه ره مو به لکوو کیلویوه فره ته رش گیر بگنو...

...که رده بیش ده لاقو و یانه که یشوو به که لی سه ره ی قیرنیو هاواری که ری:مه ردم بیاودی یانه که م په ر بیه ن ملی،ئه م تیفووسم گرته ن،به یدی ئا به ره یه گیردی هه ره،

هه ر یانه که یم ئه یر بده یدی،وه یلا گرد ناوه شی مه گندی و تر نمه تاودی برینجه که یتان بوه ردی،برینجه که تان ...برینج ...برینج

پاوه 24/2/  878787

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم شهریور 1387ساعت 8:43  توسط جمال جباری  | 

((........ ))

((........ ))         

 

با عال په رده کان کیشوو واری ،چی وه ش ته ر نمه وو ،واچی ئارویچ هه م پسه ...

 واچی ئی قاپه به شم نه که رو؟نه برا وه سین،ئا کابرا واچی ئینه فیلی

مه وزو.

با زه بته که ی روشن که روو،ماچان یو به ده نگوو مووسیقای زووته ر

 مه س مه که رو.ئیسه چ نه واریوه بووزوو

سه ر؟موزیکیوه نه رم ؟گیتاریوه،پیانویوه،نه کوره ئینه فره لووسکه لانه ن ،

ترحه قوو ویشه ن ،گورانیی سیاسیی،

ئه ری......«ئاخ زالم».........        به سلامه تی زالمی نه مه زلوومی،ئای گلوه م سوته،ئانه پچی سه ره م وه نه شیویان،توو خودا عه یبه نیه نه ،

مه زلووم

په یچی سلامه ت بو؟                                  

 کوره خه فه به،به خودا مه کوه ت دیواره که یره.......

.شوشوو روخه لاش پژگیا....                                        

 ئانه چه نی نمه خنیکیان،چخوفوو،تولستوی،سادقوو شیرکوو قه رزاویو

قه بانیو   عه له ویو  شاملوو  کارو یر ،            

 بدیه چه نی ترنجیه ینی به ینوو یه کترینیه ره.        جه نگوو سولح،

راسی کام خاسه ن؟جه نگ یا..... ده ی ئه ر بنیادم جه نگ

نه که رو نمیاوو به حه قوو ویش،ده ی به جه نگ؟

ئه ی دماوه پچی سولحه مه که ران؟بونه و  ئانه یوه هه م    جه نگ...

.ده ی ئه ر جه نگ نه وو سولحه  نیه نه،ده ی ئه ر... ئوهو  هه م  بیو 

 جه ریانه  مه سخه ره که و  که رگوو    هیله که ی

،به سلامه تی جه ن...نه سول...به سلامه تی تولستوی.    

 خوه م مه ی په نه ت کارویر،

وه خته ی باسوو ویتوو  ئه لکولی مه که ری ماچی

خه ریکه نی باسوو  روسه میو  دیوه چه رمه که و  شاهنا مه ی مه که ری ،دیق که ره تو ته رکت دا، ئه م ئیسه ده س په نه مه که رو       شیرکوراسی تو به سیگار(جگه ره)مه نویسی یا سیگار به تو؟ به سلامه تی سیگاره که و شیرکوی.
که م که م خه ریکه ن خاس مه وو،چه میم لیله و یله مه که ران،تر

 ئه ویشان نمه وینوو    ئانه کین؟

شاملوو،خاس بی شاملووم دی وه یلا  جه ئه ده بیاتی هیچم سه ره نه ویوه. بیچاره چ گیریوه ش که رد ه ن لی ئا ته پوو توزیه نه.

ده نگوو زه نگوو به ره ی مه ی ،

په م کارشان نه وو، نه برا زوو تا ئیسه تر که س کارش نیه ن په م،بو دیار واله کیم به ره که ی که رووه،هه تیمیوه نه وو،

ئا ی کزه و دلیم مه ی ،وه للا چاقویوه مه که روو هوو رگیشه ره،تر بی غیره تی تا که ی ....

ئاخر ئینه والینه والی،به سلامه تی غیره تی.

ئه ی کووفت بوه ری...که م که م خه ریکه ن گیج مه وو  ،

گیله مواچه   که له ته نه   مه پرو...

نواتم ئیسه هه م مه شیو بلوونو سه روو ئه وه لی ،

زوو  زوو دیره ن ده ی ،ئه ی خودا      هه م  ته مام  بیو  ئارویچ .

 راسی یادم شیه نو  ئارو  نوگه و  چیشیه ن ،ئه وه ل مه شیو شیشه کی ماروو یا ئه ینه که ی؟یا سه ره و  ویم؟ مه کووش ئه ینه که یره.

__ .... شیته  شیته

پاوه 24/12/82

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و دوم اسفند 1386ساعت 8:11  توسط جمال جباری  | 

«ئه م شیعره له له خه وا دایچله کاندم»

  

*******************************

1_ هه ناره کان پرژانه نیو  شه قامه کان

 

یه که  یه که به تالو بوون  وه کوو خه ونه کانی دایکم

 

 

 

 2 -   بفرموو ، ها ، فیشی ئاوت      124000     .....

 

_تینوو یه تی  قرمان  ده کا

 

         _ ره حمه ته کان  له ژیر بارانا   خووساون

 

               _ هه ناره کان وه کوو خه ونه کانی  دایکم به تالو  بوون

 

 

 3 -«ئاسمانی  تو به ر پیی خوته»

 

_  جوگه له کانی شه قام هه موو شتیکیان  تی دایه

 

_مانگوو ئه ستیره کان  هه ناریکی   گه نیون

 

                                                   _هه ناره کان  وه کوو ..

 

 

4-    ئه م  شاره چرای سووری به خویه وه  هه ر  نه دیوه 

 

     _  هه موو روژی پر به گه لا کان چرا  ده خو ین

 

 _ئا غه ی دوکتور:ئه وه بو منداله که م

 ره نگی زه رده؟                           

 

ئاغه ی دوکتور:                                                                         

 

هه ناره که م ،ئاسمان ، ئاغه ی دوکتور ،به  یه که وه به تالو بوون.

 

***********************

   پاوه  8 /10 / 82                                                                       

+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم بهمن 1386ساعت 19:58  توسط جمال جباری  | 

شوو

شوو 

***********************                            

خاسه ن فره پیره نه ویینان،کوره چه نی نه ویینان  په  نجا  سالَیمه ن

 سه ره م ته ل قژی ره شش پووه نه مه نه ن        

  توو خودا بدیه چرچیِ ده موو روویم،چیشم که رد به ویم،

چننه سالی بنیشه ره دیاروو رولانو،ویت پیسه په نه که ره په ی کی؟

 با هه ر جه ئه وه لو ئا سیبیه ینیم جیا،شووم که ردیبیا،ئیسه پیسه پیروو کوره

 نه و ییبینی،ئه ی خه لکی چیش واچی؟حیام نه شی؟                                                                    ئاوه خته  ده ورشان  گرتان  واتشان:شوکر په ی خوده ی ئه ر

ئی زورولی توشان نه ویبیه یشی چیشمان که ردیبیا؟

مه زانم په ی تو سه خته ن مه شیوه ه م بابه بی هه م ئه دا،خاسیش ئا نه نه هه ر دوه گولالینی مه تاوی جوره ی ته علیمشان که ری گوش بدانی

 به قسانت ،یانیچتان هه نی  مه شیو  منه ته و  قه وره و ئا  مه رحوومیه  بزاندی ، ئه ر ئا چوار قه رانه شه ناسیبیا جیا په یتان ده ستان په ی کی دریژه ره که ردیبیا.....

 بزانه هیچ که س باسوو ئه منش که رد،واتشان به دبه خته مه وی جوانوو جاهیل مه لی چیری باروو ئی گرد زه حمه توو مه ینه ته یوه،

ئه ی ئه م هیچ ئاوا تیوه م نه وی؟ئه یخودا  ئیسه  چیش که روو، ده سه لاتم چیشه ن؟ئیسه کاکم ماچو منه ته و نه وو،گیا شووت که ردیبیا .

ئیسه ویش ژه نیش ئوردینه وماچو«ئیمه چیگه راحه تی نیه نم،گه ره کشه ن

چه نی خانمیش وه شش بو،ئه لبه ت حه ز مه که ران رووتوو قووتی...»

شه یتان له عنه ت بی،ده ی حه قوو ویشانه ن جوانینی، ئه ی ئیسه وه ششان نه وو که ی وه ششان بو؟

خاس ته ر با بلان ،وه للا وه خته ی شه وانی      پیوه ره لوینی ئوتاقه کی ویشانو پیوه ره  قسی  که رینیو  خوینیوه  وه خته بی  سوی که روونو

 ئننه دلم مانیره په ی ویم .خاس ته ر با بلان قسی حه قه جواوش نیه ن.  

 

خاسه ن جاریوه ئیت هه ن ،تا گه وره بوو ژه نی به ورو فره ش مه نه ن،

 گاهه ز ئه م تا ئا وه خته  نه مانوو  قرموو قاله م  نه وو  تووشو .

بخودا ویچم مه زانوو ئننه سه روو  چیوه گوتره یان ده نگم ئامه ن چه نیشان

تر شه که ته نان،وه خته ن شیته بوو،وه للا  پیاوه تی  مه که ران به ره یچم

 نمه که ران،

ئا ریوه ئیدیچ واچی :«ئیسه گه ره کته ن منه ته بنیه ی سه رمان ده ی گیا شوو که ری دیاره ن ئادیچ.....

...شوو..... شوو...   ده ی ئیسه وه خته ی کتوو کوره بیینان.تر گوزه رانم نه مه نه ن ،دوویه ر روین چه نی ئیدیچی قسیم نیه نی.                                                                              راسی ئه ر ئیسه شوو که رووچیش مه وو؟ب خودا خوه داره ن ،

کی ئیسه مه ی داوه و ئه م؟پوپه ی چه رمیو شووکه رده ی؟ها ها ها

ده ی قه دش چیشه ن،ئه ی به عزه ی ژه نی په یچی سه ره شان ره نگ مه که ران، ئه منیچ مه لوو چه پاله ی ره نگ مه گیروو سه ره یم

نه خته ی سووراوو سپیاوو....                                            

ئیش ده ی کی روه ش بو بلو ئی چیوانه پسانو،ئه ی خه لکی نمواچو ئی

 پیره ژه نی  عه قلش سووک بیه ن ,وه نه ش قومیان،

ده ی با شاهو کناچی بیبیا،به به هانی ئادیو تاوینی ئی چیویمه ئه سیبیه ینی،

یا جه وه سایله که و ئادی...                                   

 ئی هه تیمه گیله تا له و   کرمیچ  نمه دو  ده سوو پلیش،

داخم نمه کریو قژیم به زوخوال ره ش که روو؟ئه ر دماوه پاکو نه وو چیش؟

مه ر تر هه ر نه زیوره.بزانوو شاهو لی کومده که یشه نه چیوه یش.. ..                                                                                                __ ئه دا .ئه دا .نه ی چکو؟نه ی حما مه نه؟

ئه ی تو نمه زانی

 جوهه ره که م چیشش په نه ئامه ن؟دیرمه ن په ی مه دره سه ی مه لوو.

 

پاوه ۲۶/۱/۱۳۸۳ 

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم آذر 1386ساعت 5:2  توسط جمال جباری  | 

پرسیار

   پرسیار

* * * * * * * * * * * * *

ئه وا دیسان گه لاکان زه رد بوونه وه

 

په پوو له پاییزه سه ریان ده رهینا

 

تو بلیی :گوله پاییزیه کان ،له کفنی دلداره مردوو وه کان درووست کرابن ،که هه موو پاییزیک سه ریان له خاکا ده ردینن

 

 

                                 تاکوو په پووله کان ،به درو وه نه که ون  ؟

 

                                *************

                                  پاوه  پاییزی 78

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم آبان 1386ساعت 6:52  توسط جمال جباری  | 

مطالب قدیمی‌تر